Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Kulinarnego – Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w ten sposób, aby w przypadku zakwalifikowania się Koła do dalszej części konkursu zamieszczony w nim opis nadawał się do wykorzystania w materiałach prasowych.

Do formularza należy dołączyć:
  • pełnowartościowy, czytelny przepis na potrawę zgłoszoną do konkursu.
  • minimum 3 zdjęcia przedstawiające potrawę zgłaszaną do konkursu,
  • zdjęcie przedstawiające 5 Uczestniczek biorących udział w Konkursie,
  • zdjęcie całego Koła Gospodyń Wiejskich, do którego przynależą Uczestniczki.
Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty wygląd potrawy oraz Uczestników. Na zdjęcia nie mogą być nakładane filtry upiększające.

W przypadku wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 505 008 884 lub 509 439 932 oraz pod adresem email: zgloszenia@festiwalpolskaodkuchni.pl

Jedno koło może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 potrawę.

Podczas każdej edycji Festiwalu wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich biorącym udział w konkursie zapewniamy stoisko, w tym prąd, krzesła, stół 220 x 60 cm oraz oświetlenie

Województwo
Adres siedziby
Pełna nazwa KGW
Ilość członkiń KGW
Rok założenia KGW
Osoba kontaktowa
Adres e-mail
Nr telefonu
Nazwa dania
Krótki opis dania:
(do ew. wykorzystania w materiałach prasowych - Dlaczego danie jest wyjątkowe i zasługuje na nagrodę? Czy i jakich produktów regionalnych lub tradycyjnych użyłyście? Nawiązanie dania do tradycji lub historii regionu, czy danie zdobyło już nagrody?)
Osoby biorące udział w konkursie
Krótki opis koła
(Do wykorzystania w materiałach prasowych – np.: Co wyróżnia wasze Koło? Dlaczego założyłyście koło? Dlaczego chcecie wziąć udział w konkursie? Dlaczego powinnyście wygrać? Jak działacie na rzecz rozwoju regionu lub wsi i kultywowania tradycji?)
Nie akceptowalny format pliku!
Wystąpił błąd podczas przesłania!
Przesyłanie zostało przerwane! Przeglądarka utraciła połączenie z serwerem.
Plik zbyt duży!
 
 
 
 
 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku indywidualnego, jak i grupowego, w celu zapewnienia mi udziału, jak i zrealizowania oraz przeprowadzenia Konkursu Kulinarnego - Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach wizualnych i prasowych, w tym prasie elektronicznej, za pomocą Internetu, przez administratora danych, którym jest Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin), adres: ul. Laurowa 5, posiadającą NIP: 7272775026, REGON: 101050511
Organizator informuje, iż dane osobowe będą przechowywane przez organizatora w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia lub przenoszenia danych.
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem realizacją Konkursu.
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Organizatora nie będą przekazywać danych osobowych z wyjątkiem wizerunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby Konkursu Kulinarnego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni".
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, a powyższe dane są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i nie naruszają praw osób trzecich.

---------------------------------------

PATRONAT HONOROWY--------------------------
WSPÓŁORGANIZATORZY
SPONSORZY


PARTNERZY

DARCZYŃCA NAGRÓD


Copyright © 2020
projekt serwisu IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się