Regulamin zakupów biletów poprzez serwis internetowy festiwalpolskaodkuchni.pl


Definicje 
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin – dokument stanowiący opis zasad i warunków współpracy ustanowionej pomiędzy Administratorem a Organizatorem. 
 2. Administrator – właściciel Serwisu działający jako spółka KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bońkach przy ul. Wspólnej 5, 09-100 Bońki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664974, numer NIP 5671909183
 3. Serwis – strona internetowa www.festiwalpolskaodkuchni.pl , której właścicielem jest Administrator     
 4. Wydarzenie – impreza o nazwie Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” organizowana przez Organizatora, na które Bilety dystrybuowane są poprzez formularz zamieszczony w Serwisie
 5. Organizator – spółka KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bońkach przy ul. Wspólnej 5, 09-100 Bońki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664974, numer NIP 5671909183
 6. Klient – osoba lub podmiot dokonujący zakupu Biletów poprzez Serwis
 7. Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie. Bilet może być dostępny w dwóch formach: w postaci Biletu Tradycyjnego lub Biletu Elektronicznego
 8. Bilet Tradycyjny – papierowa forma Biletu drukowana na papierze ze specjalnymi zabezpieczeniami.
 9. Bilet Elektroniczny – mailowa forma Biletu w formacie PDF (Portable Document Format)
 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 
Zasady i warunki zakupu Biletów
 1. W celu dokonania Zakupu Biletu na Wydarzenie, Klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówieniowego znajdującego się w Serwisie
 2. Kupując Bilet przez formularz dostępny w Serwisie, Klient zobowiązany jest do wskazania liczby oraz rodzaju Biletów, wskazania formy dostarczenia Biletów, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej, wskazania formy płatności oraz zaakceptowania Regulaminu. Opcjonalnie Klient może zamówić także fakturę VAT za zakupione Bilety. 
 3. Przed sfinalizowaniem zamówienia, Klient w podsumowaniu formularza informowany jest przez o łącznej wartości zamówienia wliczając w to opłaty dodatkowe wynikające ze sposobu dostarczenia Biletów. Klient klikając przycisk „Zamawiam i płacę” oświadcza gotowość do zapłaty za zamawiane Bilety. Płatność odbywa się poprzez serwis internetowy www.przelewy24.pl
 4. Bilety wysyłane są po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta. 
 5. Klient może nabyć Bilety w dwóch formach: Biletu Elektronicznego lub Biletu Tradycyjnego. W przypadku wybrania Biletu Elektronicznego, Klient otrzyma Bilet w formie pliku PDF wysyłanego na maila, który należy wydrukować na papierze rozmiaru A4 i z wydrukiem udać się na Wydarzenie. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim pliku zabezpieczając go przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania. W przypadku wybrania Biletu Tradycyjnego, Klient otrzyma Bilet na specjalnie zabezpieczonym blankiecie dostarczony w formie wysyłkowej na wskazany przez siebie adres. Klient zobowiązuje się do zabezpieczania Biletu przed jego zgubą oraz wszelkimi próbami kopiowania i powielania. 
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres mailowy (podczas składania zamówienia)
 7. Wydrukowany Bilet Elektroniczny lub Bilet Tradycyjny który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie
 8. W związku z rządowymi wytycznymi w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2, każdy uczestnik Wydarzenia, zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się oraz zabrania za sobą na występ, niezbędnych środków ochrony osobistej zasłaniających usta. W przypadku braku odpowiednich środków, Organizator lub służby porządkowe mogą odmówić wstępu na wydarzenie bez prawa do ubiegania się o zwrot biletu. Dodatkowo uczestnik Wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
Zmiany, reklamacje i zwroty Biletów
 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty, Klient nie ma możliwości wymiany biletów na inne niż te, które zamówił i opłacił
 2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia lub przeniesienia go do innej miejscowości, niż ta w której Wydarzenie zostało pierwotnie zaplanowane
 3. W przypadku przeniesienia Wydarzenia, wszelkie zwroty i reklamacje należy zgłosić w wyznaczonym do tego terminie o którym Klient zostanie poinformowany mailowo. Stosowna informacja będzie również dostępna w Serwisie. Po upływie wyznaczonego terminu, Bilety zachowują swoją ważność na nowy termin lub nowe miejsce odbycia się Wydarzenia i nie podlegają zwrotowi. Termin graniczny do podjęcia takich działań uzależniony jest od decyzji Organizatora Wydarzenia oraz zakresu zmiany jaka zostanie wprowadzona. W przypadku całkowitego odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Klient nie jest zobowiązany żadnym terminem granicznym do zgłoszenia zwrotu
 4. W przypadkach innych niż opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zwroty Biletów nie są możliwe, a Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenie to wynika z Ustawy art. 38 pkt 12 oraz 13.
 5. Zwrot nastąpić może na wniosek Klienta po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia drogą mailową na adres biuro@polska-od-kuchni.pl, a Administrator zobowiązuje się do zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił zamówione Bilety. Zgodnie z Art. 15zp. pkt. 1 "ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" z dnia 31 marca 2020r. termin zwrotu wpłaconych środków dla wydarzeń odwołanych w skutek epidemii wynosi do 180 dni. 
 6. W przypadku dokonania zwrotu, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość nominalna Biletów, a wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Klienta (opłaty z tytułu dostarczenia Biletu) nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku konieczności przełożenia wydarzenia z powodu zagrożenia bezpieczeństwa lub stanu epidemii, pierwotnie zakupione Bilety zachowują swoją ważność na nową datę bez konieczności ich wymiany. 
 8. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Wydarzeniu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Klient zobowiązany jest do otrzymania od Organizatora pisemnego potwierdzenia o zaistniałej sytuacji. Tylko pisemnie udokumentowane przez Organizatora reklamacje podlegać będą późniejszemu rozpatrzeniu.
 9. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Administratora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@polska-od-kuchni.pl lub na adres korespondencyjny Administratora.
Postanowienia końcowe
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL. 
 2. Internetowe rozliczenia transakcji kartą kredytową i szybkie płatności online przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania wynikłe ze strony wymienionego pośrednika płatności.
 3. Wysyłka Biletów przeprowadzana jest przy wykorzystaniu usług Poczty Polskiej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania osób trzecich, w szczególności za zguby, zaniechania, zniszczenia i opóźnienia wynikłe ze strony pośrednika dostarczającego bilety. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na sprzedawanych w serwisie Biletach imienia i nazwiska Klienta dla celów weryfikacji Biletów przez Organizatora na Wydarzeniu oraz wyeliminowania procedury zakupu Biletów przez Klientów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. Informacja o tym, iż Bilety na wydarzenie będą imienne a nie na okaziciela będzie dostępna w opisie Wydarzenia.
 5. Każda próba zakupu Biletów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem jest wykroczeniem (art. 133 Kodeksu wykroczeń) i zostanie zgłoszona odpowiednim organom ścigania. Bilety będące przedmiotem ofert odsprzedaży z zyskiem mogą być przez Administratora unieważnione. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi zwrotu środków za Bilety zakupione w celu dalszej sprzedaży zyskiem.
 6. Organizator Wydarzenia może zastrzec sobie prawo do rejestrowania wydarzenia i utrwalania wizerunku Klientów przy użyciu urządzeń cyfrowych w celu rejestracji przebiegu Wydarzenia. Klient kupując Bilet na Wydarzenie automatycznie wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku.
 7. Pozostałe kwestie nie zawarte w regulaminie zaleca się rozstrzygać polubownie, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora oraz Organizatora będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 
 8. Regulamin obowiązuje od dn. 10 stycznia 2021 roku. ---------------------------------------

PATRONAT HONOROWY--------------------------
WSPÓŁORGANIZATORZY
SPONSORZY


PARTNERZY

DARCZYŃCA NAGRÓD


Copyright © 2020
projekt serwisu IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się