WYSTAWCY KGW - FORMULARZ

Formularz dla Kół Gospodyń Wiejskich, które chcą wystawić się podczas Festiwalu, a nie biorą udziału w tegorocznych konkursach.  


ROZPATRZENIE WNIOSKU
 1. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z możliwością wystawienia się na wydarzeniu.
 2. Organizator poinformuje wystawcę o pozytywnym rozpatrzeniu formularza.
W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt pod nr.: 505 008 884 oraz pod adresem email: zgloszenia@festiwalpolskaodkuchni.pl


Pobierz formularz w wersji PDF:


lub
skorzystaj z poniższego formularza elektronicznego


          Wydarzenie

           

          Miasto

          Województwo

          Karta zgłoszeniowa była już wysłana

          Adres korespondencyjny

          Informacje kontaktowe


          KGW zarejestrowane w ARiMR?

          Informacje o wystawcy

          1. KGW zobowiązuje się do estetycznego zagospodarowania stoiska wystawowego.
          2. Organizator zapewnia 1 namiot 3x3 m, 1 stół 190x50 cm, 4 krzesła lub 1 ławkę.

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (akceptuję poniższą treść RODO) oraz na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni".
          RODO
          Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. w tym wizerunku indywidualnego, jak i grupowego, w celu zapewnienia mi udziału jako wystawcy, jak i zrealizowania oraz przeprowadzenia konkursów Festiwalu „Polska Od Kuchni”, utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach wizualnych i prasowych, w tym prasie elektronicznej, za pomocą Internetu przez administratora danych, którym jest Krysiak Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, NIP:5671909183, REGON: 366618802.
          Organizator informuje, iż dane osobowe będą przechowywane przez organizatora w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia lub przenoszenia danych. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO.
          Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zapewnieniem mi udziału jako wystawcy oraz z realizacją Konkursów w ramach Festiwalu „Polska Od Kuchni”.
          Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Organizator nie będą przekazywać danych osobowych z wyjątkiem wizerunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
          Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.
          Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminami, a powyższe dane są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i nie naruszają praw osób trzecich.

          Wybierz zgłoszenia do konkursów

          Zgłoszenie do konkursu WYBORY MISS WDZIĘKU 18-45
          Zgłoszenie do konkursu WYBORY MISS WDZIĘKU 45+
          Zgłoszenie do konkursu KULINARNEGO
          Zgłoszenie do konkursu ARTYSTYCZNEGO
          Zgłoszenie do konkursu KOBIETA GOSPODARNA

          Kontrola antyspamowa

          kontrola antyspamowa


          ---------------------------------------

          ORGANIZATOR

          SPONSORZY

          PARTNER          PATRONI MEDIALNI


          GOSPODARZE


          PATRONAT HONOROWY
          Copyright © 2020
          projekt serwisu IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

          Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
          Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

          Więcej informacji Zgadzam się