WYSTAWCY OGÓLNI - FORMULARZ

Formularz dla wystawców, rękodzielników, producentów żywności itp.

OPŁATA
 1. Każdy wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za stoisko.
 2. Opłata jest indywidualnie dostosowana do wielkości stoiska oraz zapotrzebowania na prąd.
 3. Organizator dostarczy wystawcy proformę, na podstawie której nastąpi płatność.
 4. Proforma powinna być opłacona przelewem na konto organizatora w terminie nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.
 5. Organizator wystawi fakturę za dokonaną płatność.
 6. Jeżeli wystawca nie pojawi się na wydarzeniu, opłata NIE zostanie zwrócona.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
 1. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z możliwością wystawienia się na wydarzeniu.
 2. Organizator poinformuje wystawcę o pozytywnym rozpatrzeniu formularza.
W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt pod nr.: 505 008 884 oraz pod adresem email: zgloszenia@festiwalpolskaodkuchni.pl


Pobierz formularz w wersji PDF:


lub
skorzystaj z poniższego formularza elektronicznego


Wydarzenie

 

Miasto

Województwo

Karta zgłoszeniowa była już wysłana

Adres korespondencyjny

Informacje kontaktowe


KGW zarejestrowane w ARiMR?

Informacje o wystawcy

 1. Wystawca zobowiązuje się do estetycznego zagospodarowania stoiska wystawowego.
 2. Montaż przewidziany jest na dzień wydarzenia. Dokładne godziny montażu i demontażu stoiska zostaną ustalone w trybie roboczym.
 3. Do formularza należy dołączyć 1 poglądowe zdjęcie stoiska.


Pojazd

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (akceptuję poniższą treść RODO) oraz na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni".
RODO
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. w tym wizerunku indywidualnego, jak i grupowego, w celu zapewnienia mi udziału jako wystawcy, jak i zrealizowania oraz przeprowadzenia konkursów Festiwalu  „Polska Od Kuchni”, utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach wizualnych i prasowych, w tym prasie elektronicznej, za pomocą Internetu przez administratora danych, którym jest Krysiak Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, NIP:5671909183, REGON: 366618802.
Organizator informuje, iż dane osobowe będą przechowywane przez organizatora w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia lub przenoszenia danych. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zapewnieniem mi udziału jako wystawcy oraz z realizacją Konkursów w ramach Festiwalu „Polska Od Kuchni”.
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Organizator nie będą przekazywać danych osobowych z wyjątkiem wizerunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminami, a powyższe dane są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i nie naruszają praw osób trzecich.

Wybierz zgłoszenia do konkursów

Zgłoszenie do konkursu WYBORY MISS WDZIĘKU 18-45
Zgłoszenie do konkursu WYBORY MISS WDZIĘKU 45+
Zgłoszenie do konkursu KULINARNEGO
Zgłoszenie do konkursu ARTYSTYCZNEGO
Zgłoszenie do konkursu KOBIETA GOSPODARNA

Kontrola antyspamowa

kontrola antyspamowa


---------------------------------------

ORGANIZATOR

SPONSORZY

PARTNERPATRONI MEDIALNI


GOSPODARZE


PATRONAT HONOROWY
Copyright © 2020
projekt serwisu IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się