Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Artystycznego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w ten sposób, aby w przypadku zakwalifikowania się Koła do dalszej części konkursu zamieszczony w nim opis nadawał się do wykorzystania w materiałach prasowych.

Do formularza należy dołączyć:
  • film zgłoszeniowy (plik z filmem nie powinien być większy niż 70 MB) nagrany kamerą lub telefonem komórkowym prezentujący talent Koła zgłaszającego się do Konkursu. W filmie zgłoszeniowym mogą występować tylko osoby zgłaszające swój udział w Konkursie. 
    W przypadku, kiedy Koło chce zgłosić talent, który nie wymaga przedstawienia go na filmie, należy zamiast niego przesłać zdjęcie
  • zdjęcie przedstawiające Uczestniczki biorące udział w Konkursie
  • zdjęcie całego Koła Gospodyń Wiejskich, do którego przynależą Uczestniczki
Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty wygląd Uczestnika. Na zdjęcia nie mogą być nakładane filtry upiększające.

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt pod nr 505 008 884 lub 509 439 932 oraz pod adresem email zgloszenia@festiwalpolskaodkuchni.pl

Jedno koło może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 talent/umiejętność.

Podczas każdej edycji Festiwalu wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich biorącym udział w konkursie zapewniamy stoisko, w tym prąd, krzesła, stół 220 x 60 cm oraz oświetlenie. 

Województwo
Adres siedziby
Pełna nazwa KGW
Ilość członkiń KGW
Rok założenia KGW
Osoba kontaktowa
Adres e-mail
Nr telefonu
Jaki talent/umiejętność chcecie zaprezentować?
Krótki opis do ew. wykorzystania w materiałach prasowych:
(np. Co wyróżnia ten talent/umiejętność? Dlaczego zasługuje na nagrodę? Dlaczego uważacie, że to wyjątkowy talent? Czy zdobyłyście już jakieś nagrody? Jeśli tak, to jakie?)
Jaki związek z kulturą regionalną i kultywowanie tradycji ma to, co chcecie pokazać?
Chcecie zaprezentować talent ze sceny, czy ze stoiska? Czy potrzebujecie rekwizytów lub pomocy do występu (mikrofon, krzesła, stoły itp.?) Jeśli tak, to jakie?
Lista uczestników
Krótki opis KGW:
(Co wyróżnia wasze Koło? Dlaczego założyłyście Koło? Dlaczego chcecie wziąć udział w konkursie? Dlaczego powinnyście wygrać? Jak działacie na rzecz rozwoju regionu lub wsi? Jak działacie na rzecz kultywowania tradycji?)
Nie akceptowalny format pliku!
Wystąpił błąd podczas przesłania!
Przesyłanie zostało przerwane! Przeglądarka utraciła połączenie z serwerem.
Plik zbyt duży!
 
 
 
 
 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku indywidualnego, jak i grupowego, w celu zapewnienia mi udziału, jak i zrealizowania oraz przeprowadzenia Konkursu Artystycznego – Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach wizualnych i prasowych, w tym prasie elektronicznej, za pomocą Internetu, przez administratora danych, którym jest Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin), adres: ul. Laurowa 5, posiadającą NIP: 7272775026, REGON: 101050511
Organizator informuje, iż dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia lub przenoszenia danych.
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem realizacją Konkursu. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Organizatora nie będą przekazywać danych osobowych z wyjątkiem wizerunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby Konkursu Artystycznego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni".
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, a powyższe dane są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i nie naruszają praw osób trzecich.

---------------------------------------

PATRONAT HONOROWY--------------------------
WSPÓŁORGANIZATORZY
SPONSORZY


PARTNERZY

DARCZYŃCA NAGRÓD


Copyright © 2020
projekt serwisu IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się